Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Höfer Chemie GmbH (hierna te noemen „verkoper“) gelden voor alle contracten die een consument of ondernemer (hierna te noemen “klant”) met de verkoper afsluit met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten. Door de klant zelf gestelde voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Consument is in de context van deze Algemene Voorwaarden iedere natuurlijke persoon die een rechtsgeldige handeling doet met een ander doeleinde dan zakelijke activiteiten of zelfstandige beroepsmatige activiteiten. Ondernemer is in de context van deze Algemene Voorwaarden iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtssubject, die bij het afsluiten van een rechtsgeldig contract een zelfstandige beroepsmatige of zakelijke handeling uitoefent.

1.3 Treedt de klant als ondernemer in de zin van A, cijfer 1.2 van deze Algemene Voorwaarden op, dan geldt voor alle juridische betrekkingen tussen de partijen het recht van de Bundesrepublik Deutschland (Bondsrepubliek Duitsland), met uitzondering van wet- en regelgeving betreffende de internationale aankoop van roerende zaken. Bevoegde rechtbank bij alle eventuele conflicten die voortvloeien uit dit contract is de bevoegde rechtbank voor de vestigingsplaats van de verkoper.

2. Overeenkomst

2.1 De in de online-shop van de verkoper weergegeven productomschrijvingen vormen geen bindende aanbieding van de verkoper, maar dienen ertoe de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan zijn aanbod middels het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier afgeven. Daarbij geeft de klant na het invoeren van zijn persoonlijke gegevens en door het aanklikken van de button die de bestelling afrondt een juridisch bindend aanbod met betrekking tot de in de winkelmand geplaatste goederen af.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant accepteren door het versturen van een schriftelijke (brief) of elektronische (fax of e-mail) bestelbevestiging of door het toezenden van de bestelde goederen binnen vijf dagen. De verkoper heeft het recht de bestelling af te wijzen.

2.4 De afwikkeling van de bestelling en eventuele contactopnames vinden normaliter per e-mail en via de geautomatiseerde afwikkeling van de bestelling plaats. De klant dient ervoor zorg te dragen, dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper aan dit adres verzonden berichten kunnen worden ontvangen. In het bijzonder dient de klant bij gebruik van SPAM-filters ervoor te zorgen, dat alle door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden e-mails ontvangen kunnen worden.

3. Uitoefenen van het herroepingsrecht

3.1 De klant kan binnen 7 werkdagen na levering van de goederen gebruik maken van zijn wettelijke recht op herroeping. De herroeping moet de verkoper schriftelijk per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt. Bij gebruikmaking van het recht op herroeping worden de kosten voor de retourzending door de klant gedragen.

3.2 Het recht op herroeping is uitgesloten:

  • bij de levering van goederen, die naar specificatie van de klant geproduceerd zijn of duidelijk aan persoonlijke wensen van de klant zijn aangepast, goederen die niet voor een retourzending geschikt zijn of bederfelijke waren, waarvan de vervaldatum overschreden zou worden.
  • bij de levering van audio- of video-opnames of van software, indien de verzegeling van de verpakking door de klant verbroken is.
  • bij de levering van kranten en tijdschriften.
  • bij de levering van goederen of financiële diensten, waarvan de prijs onderhevig is aan fluctuaties op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft en die optreden binnen de periode waarin het recht op herroeping geldt.

4. Prijzen en betaalvoorwaarden

4.1 De getoonde prijzen van de verkoper zijn totaalprijzen, en bevatten de wettelijk voorgeschreven belastingen. Eventuele aanvullende lever- en verzendkosten worden in de respectievelijke productbeschrijvingen apart aangegeven.

4.2 Bij verzending naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen aanvullende kosten optreden, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant gedragen moeten worden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door banken of ander instellingen (bijvoorbeeld: kosten voor overboeking, kosten voor wisselkoersen) of invoerrechtelijke kosten dan wel belastingen (bijvoorbeeld: invoerheffing).

4.3 De klant kan gebruik maken van de verschillende betaalmogelijkheden die in de online-shop van verkoper worden aangegeven.

4.4 Indien betaling vooraf wordt overeengekomen, dan is het totaalbedrag onmiddellijk na contractsluiting te betalen.

5. Lever- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats door verzending naar het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het bij de bestelling aangegeven adres doorslaggevend. De verkoper levert de goederen uiterlijk 30 dagen na bestelling.

5.2 De verkoper kan de klant onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling informeren dat de goederen niet beschikbaar zijn. In dit geval hoeft de verkoper zich niet meer aan zijn verplichting de goederen te leveren te houden. De verkoper moet de klant het eventueel voldane aankoopbedrag binnen 30 dagen vergoeden.

5.3 Retourneert een transportonderneming de verzonden goederen aan de verkoper omdat het niet mogelijk was deze aan de klant te leveren, dan draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet wanneer de klant door het weigeren van de goederen gebruik maakt van zijn recht op herroeping, als hij er niet verantwoordelijk voor was dat de goederen niet in ontvangst genomen konden worden of als hij de goederen of dienst niet aan kon nemen, tenzij de verkoper de klant tijdig over de levering van de goederen of dienst informeerde.

6. Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke regelingen betreffende aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

7. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, taal van contracten

7.1 Voor alle juridische betrekkingen tussen de partijen geldt het Nederlandse recht, met uitzondering van wet- en regelgeving betreffende de internationale aankoop van roerende zaken. Voor consumenten geldt dit recht slechts in zoverre niet de juridische bescherming in het land waar de klant normaliter verblijft geschonden wordt.

7.2 Bevoegde rechtbank bij alle eventuele conflicten die voortvloeien uit dit contract is de bevoegde rechtbank voor de vestigingsplaats van de klant.

7.3 Het contract is in de Nederlandse of de Duitse taal opgesteld.